ZMIANY PODATKOWE W 2021 ROKU

 

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  1. Estoński CIT – Najważniejszą zaletą modelu opodatkowania podatkiem "estońskim" jest odroczenie opodatkowania zysków spółki do momentu wypłaty zysku na rzecz wspólników Warunkiem skorzystania tego ryczałtowego podatku jest poinformowanie Urzędu Skarbowego. Dodatkowo konieczne jest spełnienie przykładowo następujących warunków. Zatrudnianie co najmniej 3 pracowników, wypłata wynagrodzenia w wysokości co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Podatnik nie może podsiadać udziałów w kapitale innej spółki, Podatnik będzie ponosił nakłady inwestycyjne w wysokości większej o 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych albo 33% jednak nie mniejszej niż 50 000 zł w okresie 4 lat podatkowych. Podstawą odniesienia jest wartość początkowa posiadanych przez podatnika środków trwałych (z wyłączeniem samochodów, samolotów, jachtów). Udziałowcy takiej spółki będą musieli przesyłać dodatkowe informacje do urzędu skarbowego o zrealizowanych transakcjach.
  2. Fundusz na cele inwestycyjne ma zapewnić możliwość gromadzenia przez podatnika własnych środków finansowych, których celem mają być przyszłe inwestycje określone w ustawie. Podatnik będzie mógł szybciej zaliczać w koszty uzyskania przychodu odpisy na ten fundusz inwestycyjny z zysku osiągniętego za poprzedni rok bez obowiązku wydatkowania tych środków.
  3. Mały podatnik w 2021 roku – spółka, której przychód ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT w 2020 roku - nie przekroczyła 2 mln euro – co odpowiada kwocie 9 031 000 zł., limit ten został zwiększony z 1,2 mln euro.
  4. Opodatkowanie podatkiem CIT – Spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych. Od 2021 roku Spółki komandytowe zostały objęte – podatkiem dochodowym od osób prawnych i stosowane są dla nich takie same zasady jak dla Spółek z o.o. czy Spółek akcyjnych. Wspólnicy spółki komandytowej a w pewnych przypadkach wspólnicy spółki jawnej uzyskujący przychody z uczestnictwa w tych spółkach będą opodatkowywać te przychody tak jak przychody w spółkach kapitałowych (dywidenda). Spółki komandytowe (wspólnicy) mogli przedłużyć rok obrachunkowy spółki komandytowej do 30 kwietnia i tym samym przepisy o opodatkowaniu spółki komandytowej CIT maja zastosowanie od 1 maja 2021 roku. Stawka podatkowa to 9% dla Małych podatników lub 19% w przypadku gdy spółka komandytowa w 2020 roku przekroczyła sprzedaż 2 mln euro.
  5. Stawka 9% CIT. Stawkę 9% podatku CIT mogą stosować podatnicy CIT rozpoczynający działalność gospodarczą oraz Mali Podatnicy.
  6. Przesunięcie obowiązkowego poboru podatku u źródła i odprowadzenia go do Urzędu Skarbowego w przypadku gdy łączna kwota należności u danego płatnika w roku przekracza 2 mln zł. Termin wejścia w życie przepisów został przesunięty na 1 czerwca 2021 roku.
  7. Spółka nieruchomościowa i opodatkowanie sprzedaży udziałów w tej spółce przez podmiot zagraniczny - Za dochody osiągane na terytorium RP przez nierezydentów uważa się również dochody z tytułu przeniesienia własności udziałów, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej. Spółka nieruchomościowa to spółka w której co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln złotych albo równowartość tej kwoty.
 2. Ryczał ewidencjonowany
  1. Zwiększenie limitu przychodów do 2 mln euro, określenie większej liczby wolnych zawodów, zmniejszenie stawek podatkowych dla niektórych rodzajów prowadzonej działalności. Np. z 20% na 17%, z 17% na 15%. Przychód z najmu niezależnie czy prowadzony w ramach działalności gospodarczej czy indywidualnie będzie wynosił 8,5% do 100 tyś zł oraz 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę.
 3. Podatek od towarów i usług (VAT)
  1. Mały Podatnik dla celów podatku VAT – limit 1,2 mln euro. W przypadku podatku od towarów i usług limit ten w porównaniu do ustawy o CIT pozostał na niezmienionym poziomie. Mały podatnik VAT może korzystać z metody kasowej oraz rozliczać się kwartalnie.
  2. Wydłużenie terminu na odliczanie podatku VAT. Od 1 stycznia 2021 roku prawo do odliczania podatku zostało wydłużona o 1 dodatkowy okres rozliczeniowy do 4 miesięcy. Dotychczas był to termin 3 miesięczny (trzy okresy rozliczeniowe).
  3. Zmiana rozliczania faktur korygujących. Aby obniżyć podstawę opodatkowania nie będzie już wymagany obowiązek otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, od 2021 roku wystarczające będzie uzyskanie potwierdzenia uzgodnienia z drugą stroną (nabywca towaru lub usługi), obniżenia podstawy opodatkowania - ceny oraz że warunki obniżenia zostały spełnione. Konieczne jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej wspólne ustalenie obniżenie podstawy opodatkowania.
  4. Prezenty o małej wartości zwiększony limit wartości prezentu do 20 zł. Poprzednio było to 10 zł.
  5. Deklaracje kwartalne mogą być składane przez podatników świadczących usługi budowlane.
  6. Zmiana w Klasyfikacji Towarów i usług. Od 2021 roku dla celów podatku VAT i określania towarów i usług stosuje się PKWiU 2015. Wcześniej to była PKWiU 2008.
 4. Inne zmiany
  1. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł. zostało zwiększone o 200 złotych.
  2. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców / pracowników wynosi 18,30 zł.
  3. Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło.
  4. Zmiana właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 roku.
  5. Zmianie uległy przepisy określające właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych tj: 
   1. Dla największych podatników dedykowany jest jeden urząd skarbowy w kraju i będzie to Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie,
   2. tzw. "duże urzędy skarbowe" skoncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych przychód powyżej 3 milionów euro,
   3. "małe" spółki z udziałem kapitału zagranicznego wróciły do pozostałych "małych" urzędów skarbowych,
   4. Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie będzie dedykowany do obsługi zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników od nierezydentów,
   5. Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu – będzie odpowiedzialny za podatki dochodowe osób prawnych uzyskiwane przez nierezydentów.
doradztwo podatkowe
doradztwo biznesowe
usługi księgowe
kadry i płace