Zmiany w przepisach podatkowych oraz prawie pracy


PODATEK od towarów i usług VAT – zmiany od 1 stycznia 2016

Zmiana właściwości urzędu skarbowego. Od 1 stycznia 2016 roku właściwym urzędem skarbowym w podatku VAT dla osób fizycznych będzie urząd skarbowy właściwy wg miejsca zamieszkania. Natomiast dla osób prawnych w podatku VAT właściwy będzie urząd skarbowy wg. siedziby spółki. Ponieważ zmiana ta jest skutkiem zmiany przepisów podatkowych, podatnicy nie są zobowiązani do składania zgłoszenia aktualizującego VAT–R.

Proporcja przy odliczaniu VAT od zakupów „mieszanych” to jest wykorzystywanych równocześnie do działalności objętej VAT i niepodlegającej podatkowi VAT.

Nowe przepisy określają, iż za proporcję przyjmuje się stosunek obrotu rocznego z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane odpowiednio przychody lub dochody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie prowadzonej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza. Podatnik będzie miał obowiązek ustalenia (na podstawie danych za poprzedni rok podatkowy), w jakiej części zakup służy wykonywanej działalności gospodarczej, a w jakiej – innym celom, pozostającym poza regulacją ustawy o VAT.

Nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11

Minister finansów określił nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10) oraz od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11).

Nie będzie obowiązku uzasadniania przyczyn korekty deklaracji

Z 1 stycznia 2016 r. zostaje zniesiony obowiązek uzasadniania składanych korekt deklaracji podatkowych. Uzasadnienie do korekty deklaracji podatkowej będzie fakultatywne lub na wyraźne życzenie urzędu skarbowego.

Obniżone odsetki za zwłokę przy dobrowolnej korekcie deklaracji

Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosić będzie 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę. 50% stawka będzie przysługiwać dla podatników którzy złożą korektę deklaracji nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz dokonają wpłaty zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

PODATKI DOCHODOWE – zmiany od 1 stycznia 2016

Likwidacja wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu niezapłaconych faktur.

Z 1 stycznia 2016 zostały uchylone przepisy dotycząc korekty uzyskania przychodów z tytułu niezapłaconych faktur. Nadal faktury niezapłacone za rok 2015 oraz wystawione w 2015 podlegają rygorowi korekcie faktur.

Korekta przychodów i kosztów

Od 1 stycznia 2016 roku przepisy będą wyraźnie pozwalały na księgowanie faktury korygującej dotyczącej przychodu lub kosztu w dacie jej wystawienia (to jest w bieżącym okresie rozliczeniowym). Nie będzie już konieczne korygowanie zeznań podatkowych z poprzednich lat co wiąże się też z brakiem obowiązku zapłaty odsetek od zaległości podatkowej oraz odsetek od zaliczek na podatek dochodowy. Dodatkowo wprowadzona zmiana nie będzie powodowała konieczności zmiany sprawozdania finansowego a także remanentu (dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych). Warunkiem zaksięgowania faktury korygującej na bieżąco nie może być spowodowane błędem rachunkowym czy też inną oczywistą pomyłką. Korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym.

Wsparcie pracowników-rodziców. Dopłaty do przedszkoli i żłobków

Od 1 stycznia 2016 roku pracodawcy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na utworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Dodatkowo pracodawcy będą zaliczać do kosztów podatkowych koszty prowadzenia takiej placówki w określonym limicie miesięcznym 400 zł na dziecko w żłobku a 200 zł na dziecko uczęszczające do przedszkola. Natomiast Ci pracodawcy, którzy nie będą tworzyć takich zakładów opiekuńczych mogą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na dofinansowanie pobytu dziecka pracownika w „zewnętrznym” żłobku lub przedszkolu w takich samych wysokościach to jest 400 zł na żłobek oraz 200 zł na przedszkole. Dodatkowymi warunkami zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jest brak jakiegokolwiek zwrotu wydatku dla pracodawcy jak również nieponiesienie tego wydatku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Działalność badawczo – rozwojowa – odliczenie kosztów kwalifikowanych.

Podatnicy od 1 stycznia 2016 roku będą mogli zaliczać do kosztów podatkowych wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Ustawa szczegółowo określa jakie koszty są kosztami kwalifikowanymi. Dodatkowym ograniczeniem jest wielkość kosztów jakie można odliczyć i tak może to być 30% kosztów wypłaty wynagrodzeń pracowników, 20% kosztów dla mirkoprzedsiębiorców.

Aport własności intelektualnej i przemysłowej bez podatku.

W 2016 oraz w 2017 roku podatnicy wnoszący aport do spółki w postaci własności intelektualnej i przemysłowej nie będą zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za taki aport. Wyłączenie nie obejmuje wkładu niepieniężnego w postaci autorskiego prawa do programu komputerowego.

ORDYNACJA PODATKOWA – zmiany od 1 stycznia 2016

Odpowiedzialność likwidatora Spółki z o.o.

Od 1 stycznia 2016 roku likwidatorzy będą odpowiedzialni za zobowiązania spółki powstałe w czasie likwidacji spółki i powstałe po 1 stycznia 2016 r. Do ordynacji podatkowej dodany został przepis Art. 116 § 2a.

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

Klauzula o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika. Zgodnie z przepisem Art. 2a niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Wspólne wnioski o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej

Przepisy Ordynacji podatkowej wprowadziły m.in. możliwość składania tzw. wspólnych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych. Oznacza to, że podatnicy uczestniczący w tej samej transakcji gospodarczej nie będą musieli występować z oddzielnymi wnioskami.

PRAWO PRACY I ZUS – zmiany od 1 stycznia 2016

Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia – więcej formalności przy umowach zlecenia.

Nowe zasady wynikają z ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Składki na ubezpieczenia społeczne będą obowiązkowe od każdej umowy, jeśli zsumowana podstawa ich wymiaru będzie niższa niż 1 850 złotych.

Wynagrodzenie minimalne 1 850 zł.

Od nowego roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 100 zł. Jest to wynikiem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385).

Istotne zmiany w zawieraniu umów o pracę na czas określony.

Od 22 lutego 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu Pracy, które wprowadzają obszerne zmiany w zasadach zawierania umów na czas określony. Nowe przepisy Kodeksu pracy ograniczają okres zatrudnienia na umowę na czas określony do 33 miesięcy, okres ten można zwiększyć tylko o trzymiesięczny okres umowy na okres próbny – w sumie 36 miesięcy. Umowy na czas określony poza okresem maksymalnym 33 miesięcy mogą zostać zawarte tylko 3. Czwarta umowa niezależnie od długości czasu pozostałych umów będzie umową zawartą na czas nieokreślony. Przepisy przewidują pewne wyjątki - np. dotyczące umów na zastępstwo czy na okres kadencji. Zgodnie z nowymi przepisami jednakowy będzie okres wypowiedzeń umów na czas określony i na czas nieokreślony. W przypadku, gdy staż pracy w danym przedsiębiorstwie wynosi mniej niż sześć miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosić ma dwa tygodnie, gdy od pół roku do mniej niż trzech lat - miesiąc, a trzy miesiące, gdy staż wynosi co najmniej trzy lata.

Od stycznia wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

Zmienia się wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców na ubezpieczenia społeczne. Dochód zadeklarowany jako podstawa wymiaru składek w 2016 r. nie może być niższy niż 2 433 zł.